1. Prevádzka

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Vydavateľstvo
Predajňa odbornej literatúry
Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra

IČO:00397482
DIČ:2021252827
IČ DPH: SK2021252827

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, odberateľa) na strane druhej.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa v prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.
V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Predávajúci a kupujúci  sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na webstránke elektronického obchodu
www.vydavatelstvo.uniag.sk , na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na tejto internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
Predávajúci a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete prostredníctvom webstránky a internetového obchodu, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 2. Vymedzenie základných pojmov

Kupujúci – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim a odoslala záväznú objednávku prostredníctvom webstránky a internetového obchodu www.vydavatelstvo.uniag.sk. V mene kupujúceho, ktorým je právnická osoba, koná jeho štatutárny orgán.

Predávajúci –  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Vydavateľstvo, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra prostredníctvom internetového obchodu www.vydavatelstvo.uniag.sk a kamennej predajne odbornej literatúry SPU v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Tovar – všetky produkty uvedené na webovej stránke www.vydavatelstvo.uniag.sk, ktoré sú určené na predaj prostredníctvom internetového obchodu kupujúcemu.

Objednávka – je dokument, ktorý vymedzuje obsah zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim. Vzniká vyplnením a odoslaním objednávacieho formulára (objednávka) prostredníctvom internetového obchodu www.vydavatelstvo.uniag.sk. Vyplnená a odoslaná objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva – kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov súvisiacich s odoslaním tovaru v prípade, že kupujúci požaduje zaslanie tovaru na ním zvolenú adresu v rámci Slovenskej republiky. Ak si zvolí možnosť osobného odberu priamo v kamennej Predajni odbornej literatúry SPU v Nitre, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu bez prepravných nákladov. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom odoslania objednávky –kliknutím na tlačidlo „objednať s povinnosťou platby“ – prostredníctvom internetového obchodu www.vydavatelstvo.uniag.sk.

Dôverná informácia – dôvernou informáciou sa rozumie akákoľvek informácia o kupujúcom, ktorú sa predávajúci dozvie v súvislosti s napĺňaním predmetu uzatvorenej zmluvy, ktorá nie je verejne prístupná a nie je určená tretím osobám.  

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy, vzniká objednaním tovaru.

 • Kupujúci je pre účely nákupu tovaru predávaného prostredníctvom webstránky a internetového obchodu www.vydavatelstvo.uniag.sk, povinný riadne vyplniť objednávací formulár (objednávka). Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť všetky požadované údaje, o ktorých prehlasuje, že sú pravdivé. V prípade, ak sa preukáže, že ním uvedené údaje sa nezakladajú na pravde, znáša všetku škodu vzniknutú v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov.
 • K objednaniu tovaru dochádza vyplnením a odoslaním vyplneného objednávacieho formuláru (objednávky) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, v ktorom kupujúci uvedie: meno, priezvisko, ulicu a číslo, obec/mesto, PSČ, kontaktný email, kontaktný telefón, krajinu.
 • Pri vypĺňaní objednávky je ďalej  kupujúci  povinný uviesť spôsob odberu / dopravy podľa dostupných možností a spôsob platby. Pred odoslaním objednávky, je kupujúci povinný skontrolovať správnosť údajov a potvrdiť svoj súhlas s obchodnými podmienkami zaškrtnutím políčka v časti „Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov“ v objednávkovom formulári. Odoslaním objednávky – kliknutím na tlačidlo „objednať s povinnosťou platby“ – dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a tým k príprave a expedícii objednaného tovaru.
 • Prijatím objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť cenu objednávaného tovaru vrátane prepravných nákladov v prípade, že požaduje tovar doručiť na ním zvolenú adresu. Ak si zvolí možnosť osobného vyzdvihnutia tovaru priamo v kamennej Predajni odbornej literatúry Vydavateľstva SPU v Nitre, prepravné náklady neplatí.
 • prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho adresované kupujúcemu formou emailovej správy, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávkovom formulári.
 • kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ/predávajúci je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu.
  Kúpna zmluva je uzavretá okamihom prijatia návrhu na uzavretie zmluvy, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúceho (potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho adresované kupujúcemu formou emailovej správy). Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a záväzok kupujúceho tovar v zvolenom mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a prepravné náklady v prípade, že požaduje tovar doručiť na ním zvolenú adresu. Ak si zvolí možnosť osobného vyzdvihnutia tovaru priamo v kamennej Predajni odbornej literatúry Vydavateľstva SPU v Nitre, prepravné náklady neplatí.
 • akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je druhá zmluvná strana povinná prijať.
 • predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
 • kupujúci je povinný uhradiť sumu za objednávku predávajúcemu do 5 kalendárnych dní od dátumu zadania objednávky (spôsob platby je dohodnutý a uvedený v sprievodnej emailovej správe k objednávke). V prípade, že kupujúci objednávku do 5 kalendárnych dní neuhradí, bude daná objednávka zrušená.

 • predávajúci má právo stornovať/zrušiť objednávku/kúpnu zmluvu, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená,  bude vrátená  najneskôr v lehote 30 dní od zrušenia /storna objednávky na účet kupujúceho.
 • pri vytvorení objednávky si kupujúci môže, ale aj nemusí zaškrtnúť možnosť „Prihlásiť sa k odberu našich noviniek“. Zvolením tejto možnosti súhlasí zo zasielaním informácií zo strany predávajúceho o dostupných novinkách prostredníctvom emailových správ.

4. Kúpna cena

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré sú prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho.
Kúpna cena pre fyzické aj právnické osoby zahŕňa zníženú sadzbu DPH na knihy vo výške 10 % a je stanovená v mene euro.
Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre po zaregistrovaní a overení majú možnosť určitý  tovar kupovať bez DPH.

Kúpna cena zobrazená v katalógu produktov nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu predávajúceho na miesto dodania. Tieto budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru na miesto dodania, ktorý si kupujúci zvolil. Prepravcom je Slovenská pošta a cena za prepravu je účtovaná podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. Lehota dodania tovaru je štandardne 5 pracovných dní, avšak môže sa líšiť aj v závislosti od aktuálnych podmienok prepravcu (Slovenskej pošty).

 5. Záručná doba, reklamácie

Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas záručnej doby plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Reklamačný listdescriptionfile_download

Vypísaný reklamačný list prosíme, zaslať na adresu:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Vydavateľstvo
Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Reklamáciu je možné uplatniť písomne zaslaním vyplneného reklamačného listu na adresu predávajúceho, alebo elektronicky, zaslaním emailovej správy a vyplneného reklamačného listu na adresu predajna.skript@uniag.sk.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný postupovať podľa Reklamačného poriadku internetového obchodu vydavatelstvo.uniag.sk, ktorý je uvedený na webovej stránke Predávajúceho v časti Informácie a tiež v časti Obchodné podmienky (ďalej len „Reklamačný poriadok). Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok.

Na uplatnenie reklamácie chybného/poškodeného tovaru je kupujúci povinný uviesť popis vád v reklamačnom liste a tento aj s chybným tovarom zaslať na adresu predávajúceho.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad.

Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s Reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet kupujúceho, ktorý uvedie v reklamačnom liste, a to do 30 dní odo dňa uznania reklamácie.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné, pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu, a to v hodnote prepravných nákladov.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo neoprávneným zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

 6. Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s úst. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní odo dňa  prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Kupujúci môže objednávku odvolať elektronicky prostredníctvom emailovej správy zaslanej na adresu predajna.skript@uniag.sk alebo telefonicky na čísle +421 37 641 4227.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy elektronicky prostredníctvom emailovej správy zaslanej na adresu predajna.skript@uniag.sk. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy pred zaplatením kúpnej ceny, a to v prípade, že kupujúci si zvolil spôsob platby platbu bankovým prevodom na účet predávajúceho a túto platbu ešte neuskutočnil, neúčtuje predávajúci žiadne poplatky.

V zmysle §7 a nasl. zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Vrátený tovar musí byť neporušený, nepoužitý, v pôvodnom obale a doručený predávajúcemu v uvedenej lehote. V odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky, kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za vrátený tovar poukázaná zo strany predávajúceho v prípade, že kupujúci si zvolil spôsob platby platbu bankovým prevodom na účet predávajúceho.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, zákona 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho. Odporúčame Vám  tovar zaslať ako list, prípadne balík doporučenou zásielkou a zásielku poistiť.  Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme – náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy vždy zaslali elektronicky na emailovú adresu predajna.skript@uniag.sk.
Včasné odvolanie objednávky alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je doručené predávajúcemu. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy po expedícii (odoslaní) tovaru alebo Spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v uvedenej zákonnej lehote do 14 dní od prevzatia tovaru, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy (zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru a pod.).

V prípade vrátenia poškodeného tovaru predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Cenu zaplatenú za tovar, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody a/alebo preukázateľne vynaložené nevyhnutné náklady spojené s odstúpením od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu v lehote 30 dní odo dňa fyzického prevzatia a prekontrolovania tovaru, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 1. Kupujúci neprevezme objednaný tovar od Prepravcu v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho,
 2. Kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní (stanovené prepravcom),
 3. ak aj napriek všetkému úsiliu Predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je Predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nedodáva a nie je v možnostiach Predajcu inak ho zaobstarať.

Odstúpenie predajcu od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že na odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia formou emailovej správy. Zaplatenú kúpnu cenu vráti predajca kupujúcemu v lehote 30 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho v prípade, že kupujúci si zvolil spôsob platby Platbu bankovým prevodom na účet predávajúceho.

Akékoľvek nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 9. 2020.
Predávajúci  si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webstránke a internetovom obchode 
www.vydavatelstvo.uniag.sk, prípadne zverejnenia v kamennej predajni Vydavateľstva SPU v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 76  Nitra.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky, cenu tovaru a rozsah ním poskytovaných služieb. Zmena je platná a účinná a pre kupujúceho záväzná dňom jej oznámenia. Oznámením sa rozumie zverejnenie na webstránke a internetovom obchode www.vydavatelstvo.uniag.sk, prípadne zverejnenie v kamennej predajni Vydavateľstva SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76  Nitra. Kupujúci je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok. Pri kúpe tovaru sú pre kupujúceho záväzné Obchodné podmienky platné v čase kúpy tovaru.
 2. Ak sa niektorá časť týchto obchodných podmienok považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, vykladá sa spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými zákonmi tak, aby čo najlepšie zodpovedala pôvodnému zámeru. Zvyšné časti zostávajú platné a účinné v plnom rozsahu.
 3. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia platnými zákonmi a predpismi Slovenskej republiky, a to najmä:

 • zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pri  e-shope)                                                                                                  
 • zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov
 •  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (spotrebiteľské zmluvy)                                   
 •  zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.

Informácie pre dotknuté osoby

Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch:

1)  Predaj tovaru zákazníkovi

2)  Priamy marketing (informácie zasielané prostredníctvom emailovej správy)

Osobné údaje dotknutých osôb bezpečným spôsobom (Bezpečnostný projekt, Bezpečnostná smernica, zodpovedná osoba za dohľad) a v zmysle predpisov: -Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 65/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ 2016/679“ alebo „GDPR“) -Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne.

Informácia o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má v zmysle nariadenia EÚ právo na: prístup, opravu, doplnenie, vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenosnosť a namietanie spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ďalšie informácie  (klik Viď sekciu – Ochrana osobných údajov v zmysle predpisov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila.