Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Reklamačný list description file_download

Vypísaný reklamačný list prosíme, zaslať na adresu:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Vydavateľstvo
Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Reklamáciu je možné uplatniť písomne zaslaním vyplneného reklamačného listu na adresu predávajúceho, alebo elektronicky, zaslaním emailovej správy a vyplneného reklamačného listu na adresu predajna.skript@uniag.sk.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný postupovať podľa Reklamačného poriadku internetového obchodu vydavatelstvo.uniag.sk, ktorý je uvedený na webovej stránke Predávajúceho v časti Informácie a tiež v časti Obchodné podmienky (ďalej len „Reklamačný poriadok). Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok.

Na uplatnenie reklamácie chybného/poškodeného tovaru je kupujúci povinný uviesť popis vád v reklamačnom liste a tento aj s chybným tovarom zaslať na adresu predávajúceho.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad.

Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s Reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet kupujúceho, ktorý uvedie v reklamačnom liste, a to do 30 dní odo dňa uznania reklamácie.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné, pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu, a to v hodnote prepravných nákladov.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo neoprávneným zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.